Menu Close

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਤਮੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਦੇ 70% ਵਪਾਰਕ ਊਰਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਗਲਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਸਤ ਗਲਤ-ਵਿਕਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ £25,000 ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਨੋ-ਜਿੱਤ-ਨੋ-ਫ਼ੀਸ ਕਲੇਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 01743 298980 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Yūkē dē 70% vapāraka ūrajā kaṭaraikaṭasa galata vēcē ga’ē sana. Ausata galata-vikarī ūrajā dā dā’avā £25,000 la’ī hai. Tusīṁ kinā sōcadē hō ki tuhāḍē tōṁ vadha kharacā li’ā gi’ā hai? Sāḍī’āṁ nō-jita-nō-fīsa kalēma sēvāvāṁ bārē jāṇana la’ī 01743 298980’tē kāla karō.

ਇਨਰਜੀ ਗਲਤ ਬੇਚਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨਰਜੀ ਗਲਤ ਬੇਚਨਾ ਉਪਭੋਗੀ ਪਰੋਸ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅਮਰਲੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁਲ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵੇਰਵੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਗਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਗਲਤ ਬੇਚੀ ਗਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਅਚਾਨਕ ਉੱਚੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਅਗਿਆਤ ਫੀਸ, ਗੁਮਰਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਬਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁਝਾਅਵਲ ਹੈ।

ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਲੁਕਾਇਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਾਣਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮਾਰਕਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਾਣੇ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।

ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨਰਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ?

ਇਨਰਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫੀ ਕਮਾਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਪੂਰਕ, ਸਪ਷ਟਤਾ ਮੁਹਤਲਫ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਰਚਨਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਨਰਜੀ ਗਲਤ ਬੇਚਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹੋਣਗੇ?

ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਗੁਮਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬੇਚਨ ਕਾਰਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਹਾਂ।

ਇਨਰਜੀ ਗਲਤ ਬੇਚਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਪ਷ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਰਖਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਰਜੀ ਪਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਕੀਵੇਂ ਹਨ?

ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਪਣੀ ਤਰੀਕੇ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਪਾਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰਾਤੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇਏ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਉਪਭੋਗੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ?

ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੋਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕਤ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਭੁਲੋ।

ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਿਤੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਯਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਹਨ?

ਪਰਿਣਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਤ, ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਇਨਰਜੀ ਖ਼ਰਚ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਤ ਦੋਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੱਖਰਖਾਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਘਾਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜਾ ਦੀ ਦਾਵਾਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਕਇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਰਨੂੰ ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੋਗਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਰਜੀ ਆਮਬੁਡਸਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ?

ਇਨਰਜੀ ਆਮਬੁਡਸਮੈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਨਰਜੀ ਪਰੋਵਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮਧਯਸਥ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਰਜੀ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨਰਜੀ ਆਮਬੁਡਸਮੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਧਾਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਖਰਖਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਾਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾ਷ਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਸਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਤਮੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਤਮੀ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ “ਖਾਤਮੀ” ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਤਮੀ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Business Energy Efficiency Audits – Call 01743 298980

Reclaim Energy offer free business energy efficiency audits for companies and organisations in London, Birmingham, Manchester, Glasgow, Liverpool, Edinburgh, Bristol, Newcastle upon Tyne, Sheffield, Cardiff, Belfast, Nottingham, Southampton, Leeds, Leicester, Portsmouth, Plymouth, Oxford, Cambridge and Aberdeen

Contact Us
First
Last
Where did you find us?

Click here for Business Energy R&D Tax Relief
Click here for Business Energy Contract Audits