Menu Close

મિસ સોલ્ડ બિઝનેસ એનર્જી કોન્ટ્રેક્ટ ક્લેમ નિષ્ણાતો

મિસ સોલ્ડ બિઝનેસ એનર્જી કોન્ટ્રેક્ટ ક્લેમ નિષ્ણાતો

યુકેના 70% કોમર્શિયલ એનર્જી કોન્ટ્રાક્ટ્સ ખોટી રીતે વેચાયા હતા. સરેરાશ ખોટી રીતે વેચાયેલી ઉર્જાનો દાવો £25,000નો છે. તમને કેટલું લાગે છે કે તમારી પાસેથી વધુ ચાર્જ લેવામાં આવ્યો હતો? અમારી નો-વિન-નો-ફી દાવા સેવાઓ વિશે જાણવા માટે 01743 298980 પર કૉલ કરો.

એનર્જી મિસ-વેચીનાં શું છે?

એનર્જી મિસ-વેચીનીનો અર્થ છે કે એનર્જી પ્રવાહકારો અથવા બ્રોકરો દ્વારા દરમિયાન એનર્જી ચુક્તિઓ વેચવામાં મોસંભાળમાં ધરાવેલા અથવા અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ. આમ રીતે, આ સામગ્રીઓ મોકલવા, ખરાબ માહિતી પ્રદાન કરવાની અથવા મહત્વપૂર્ણ વિગતો પ્રગટાવવાનો અંશ હોઈ શકે છે.

હું કેવી રીતે જાણીશ કે મને એનર્જી ચુકાદેલી હોય છે?

મિસ-વેચનો લક્ષણો વશે અચાનક ઉચ્ચ બિલ્સ, અજાણીત ફીસ, મોકલવામાં માહિતીનો વિરોધ, અથવા વેચવાના પ્રક્રિયામાં દબાણ રહેવાના રીતે રહેવાના લક્ષણો શામેલ થવાના સાથે જાણો. જો તમારી ચુક્તિ પર સંદેહ હોય, તો તમારે શરતોને સમીક્ષા કરવી અને વ્યાવસાયિક સલાહ માટે માગવાનો સારાંશ કરવો શ્રેષ્ઠ છે.

મિસ-વેચાયેલા એનર્જી ચુકાદાના લક્ષણો શું છે?

લક્ષણોમાં સમાહિત થવાના રહેવાના રીતે ઘોષણાઓના અને વાસ્તવિક બચતના વચનના વચનના અંતરાળો, અસ્પષ્ટ શરતો અને આવશ્યક માહિતી અપરદર્શનના બચતના વચનના અંતરાળોમાં અસમંજસ થવાના લક્ષણો શામેલ થવાના સાથે સંબંધિત છે. જો તમે મિસ-વેચનો શક મહસૂસ કરવાના રહેવાના લક્ષણો હોવાથી, તમારે તમારી સ્થિતિને મૂકવા માટે નિષ્કર્ષ કરવા માટે વિશેષજ્ઞોની સાથે સંપર્ક કરવો પસંદગી છે.

એનર્જી ચુકાદાનાં ગુપ્ત કમિશન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

ગુપ્ત કમિશનોમાં ગુમાન થાય છે કે એનર્જી ચુકાદાનાં કરારોમાં અજાણીત ફીસ અથવા માર્કઅપ શામેલ છે. બ્રોકરો પ્રદાતાઓથી અનેક ચુકાદાનાં અતિરિક્ત પૈસાને મેળવી શકે છે, જે તમારા કુલ ખર્ચ પર અસર કરી શકે છે. તમારા કરારને ધ્યાનપૂર્વક રવાયત કરો અને કોઈ અજાણીત ફીસ પર પ્રશ્ન કરો.

એનર્જી બ્રોકરો કેવી રીતે કમિશન ઉમેરે છે?

એનર્જી બ્રોકરો કમિશન ઉમેરે છે તેમ કે તેમને એનર્જી ચુકાદાને સુચવવા માટે એક શુલ્ક માટે. યોગ્યતાનો એક રીત, દૃઢતાનો એ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બ્રોકરો તમારે તમારે કેટલી મુદ્દત સુધી તમને કેટલી રકમની ચૂકાદ થવાનો હક છે, અને ગ્રાહકોને તેમના પરિણામે કેટલાક રૂપમાં પૈસા ચૂકવાનો હક છે.

એનર્જી મિસ-વેચના અધિકાંશ કેસ ઇરાદતના છે કે અકસ્માત?

હજી કેટલાક કેસ અકસ્માત અપરાધના કારણો અથવા ભૂલોથી થવામાં થઈ શકે છે, અન્યથા અકસ્માત અને અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓનો ભાગ છે. તમારા સિટ્યુએશનના તમારા સ્થિતિનો અનુસરણ કરવાનું, જો મિસ-વેચની સંભાવનાઓ છે, તો તમારા અવકાશો માટે સતત શોધ કરવાનું અથવા અવકાશનો આધાર પ્રદાન કરવાનું પરસ્પર સંબંધિત છે.

કેવી રીતે ઉપભોગતાઓને આવરીને એનર્જી મિસ-વેચનમાં શિક્ષિત રાખવું?

ઉપભોગતાઓ એનર્જી ચુકાદાનાં કરારોને છૂપાવવા, શરતોને સમજવા, અને બ્રોકરોથી પૂરી અને પરિપ્રેક્ષ્યાત્મક માહિતિને વચન આપવાના દ્વારા તમારા આપેલ આપત્તિઓને રોકવાના એક પરિણામ રીતે તૈયાર થવાનો એક રીત છે. પ્રતિષ્ઠાની સલાહ અને અભ્યાસ દ્વારા તમારી ખોજોનો સમર્થન કરવાનો પ્રયાસ કરો.

એનર્જી મિસ-વેચ માટે સંતુષ્ટતા કેવી રીતે મળી શકે છે?

એનર્જી મિસ-વેચ માટે સંતુષ્ટતા પ્રાપ્ત કરવાના એક રીત છે કે તમે જાણવાનો પ્રયાસ કરો છો કે તમારી ચુક્તિઓ અને કરારો કેવા છે, કેવી રીતે તમારી ચૂકાદ થઇ શકે છે, અને તમે કેવી રીતે તમારી ચુકાદ થવામાં પ્રતિષ્ઠાના સાથે રહેવાના છો. પણ, તમારી ચૂકાદ માટે સરળતાનો પણ વધુ અધિકાર છે. તમારી ચૂકાદ માટે એક સ્થિતિ મેળવવાનો પ્રયાસ કરો અને જો જોઈએ તો પ્રમાણપત્રો અથવા પ્રદાતાને જાણ લવાનો પ્રયાસ કરો.

મિસ-વેચનો સંતુષ્ટતા નાના વ્યાપક ક્ષેત્રોમાં કરવામાં આવે છે?

હા, મિસ-વેચનો સંતુષ્ટતા નાના ક્ષેત્રોમાં પરિસ્થિતિઓના અનુભવથી વધુ છે. આનાથી વધુ લાભ મળે છે, કેટલાક સંશોધન કરો, અને પરિસ્થિતિનો તમારો મોટો પ્રભાવ કરો. તમે અદભૂત અને આત્મનિર્ભર અહેવાલ વચવાના અથવા તમારી આજની આવશ્યકતાઓના મૂકવાના એક અદ્ભુત સ્રોત બનવાના માટે એક વાર્તાપત્ર માટે સબમિટ કરો. પરંતુ, ચૂકાદ માટે વધુ ઉપભોગતાઓનો પ્રદાન કરવાના માટે તમારી સંબંધિત પરિસ્થિતિનો અનુસરણ કરવાના માટે તૈયાર થવાનો એક અદ્ભુત તરીકો છે.

મિસ-વેચની સાથે સંબંધિત હોય તેવા લોકો કેવી રીતે મોટેલા પરિસ્થિતિઓનો સામર્થ્ય ધરાવવા માટે પ્રશિક્ષણ લેવાનો એક રસ્તો પરામર્શ કરો?

હા, અમે તમારે મિસ-વેચનાં પરિસ્થિતિઓને સંસ્થાઓથી સંબંધિત રહેવાના માટે પ્રશિક્ષણ લેવાની સલાહ આપીએ છીએ. તમારા સ્થિતિના બરાબર અને પૂરે હોવાના માટે અમે ખેરાત કરીએ છીએ અને તમને સિખવાના માટે વધુ માહિતી મળશે. પ્રતિષ્ઠાના મોટા હિસ્સાના લોકોએ વધુ માહિતી આપવાની રહેમાની કરી છીએ, અને તમારી પરિસ્થિતિને સમર્થન આપવાના માટે તમને સહાય કરી શકે છે. તમારે સંસ્થાઓના કામ, પ્રદાન કરારો, અને પ્રશિક્ષણનો વિશેષજ્ઞતામાં મૂકવાના માટે તૈયાર થવામાં સહાય કરવામાં આવવાનો સિરફ એક મુદ્દો છે.

એનર્જી ચુકાદાના ગુમાનથી તમને કેટલી રકમની ચૂકાદ થઇ શકે છે?

એનર્જી ચુકાદાના ગુમાન મુજબ, તમારે કેટલી રકમની ચૂકાદ થવાનો અધિકાર છે તે તમારા કરારના શરતોને અનુસરવામાં આવશે. બ્રોકરો સાથે તમારા કરારને ધ્યાનપૂર્વક રવાયત કરવાનું, અને તમારો અધિકાર બચાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ છે. તમારી ચૂકાદ માટે જવાબદારીપૂર્વક અભ્યાસ કરો અને જો જોઈએ તો મુકાબલા કરવામાં મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

કેટલા સમય સુધી એનર્જી મિસ-વેચ સાથે રહીને તમારી પસંદગી કરવાનો પરિસ્થિતિ મુકાબલા કરવાનો અધિકાર છે?

તમારા કરારમાં દરેક મુદ્દા અથવા ચૂકાદ સાથે સંબંધિત સમય સુધી તમારી પસંદગીઓને સુધારવાનો અધિકાર છે. જો તમારી ચૂકાદ અથવા મિસ-વેચને લઈને પરિસ્થિતિઓ બદલવાનો પ્રયાસ થતો હોય અથવા તમારા આરોપણના ખિલાફ બચાવવાનો પ્રયાસ થતો હોય, તો તમારો અધિકાર છે કે તમે પ્રતિસાદ આપવાનો પ્રયાસ કરો. ચૂકાદ માટે બચાવ કરવાનો એક રસ્તો તમારી પસંદગીઓને બચાવવાનો એક તરીકો છે.

તમારી ચૂકાદ માટે પ્રમાણપત્રો માટે અરજી કરવાનો પ્રક્રિયા શું છે?

તમારી ચૂકાદ માટે પ્રમાણપત્રો માટે અરજી કરવાનો પ્રક્રિયા પ્રમાણપત્રો, માનક દસ્તાવેજો, અને પ્રમાણપત્રો સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રક્રિયા શામિલ કરે છે. પ્રમાણપત્રોને સેવ કરવાનો અને આગામી વાર્ષિક મૂલ્યાંકન માટે તમારા પ્રદાતાને પરિસ્થિતિ મેળવવાનો પરિકલ્પ કરો. તમારા પ્રદાતાને તમારા ચૂકાદ અને મિસ-વેચની સંભાવનાઓનો સંવિદાન બનાવવાનો પરિકલ્પ કરવાનો પણ સમય આપવાનો મહત્વપૂર્ણ છે.

એનર્જી ચુકાદાના પર એપીલ કરવાનો પ્રક્રિયા શું છે?

એપીલ કરવાનો પ્રક્રિયા તમારા પ્રદાતાના નિર્ણય પર આધાર રાખે છે. તમારે તમારી ચૂકાદ અથવા મિસ-વેચના નિર્ણય પર અસંતોષ થતી હોય તો તમારા પ્રદાતાને સંપર્ક કરો અને તમારા સમસ્યાને તેમના સાથે સાંભળવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમારે સંતોષ મળતો નથી, તો તમારે તમારા સ્થાની નિગમન કચેરીને એપીલ કરવાનો અધિકાર છે. તમારા પ્રદાતાને તમારા વિવાદની વિગતો, સંગ્રહ કરેલ પ્રમાણપત્રો, અને તમારા તમારા પ્રદાતાના નિર્ણયને અપીલ કરવાનો અધિકાર છે. તમારી એપીલને શાંતપૂર્વક, પ્રક્રિયાવિધિને અનુસરતાં સાથે સંગ્રહિત રાખવાનો પ્રયાસ કરો અને તમારા વકીલને સંપર્ક કરવાનો મતવારાનો પ્રયાસ કરો.

એપીલ કરવાની સમયમર્યાદાઓ શું છે?

એપીલ કરવાની સમયમર્યાદાઓ તમારા સ્થાની કચેરીના નિયમો અને પ્રદાતાના નિર્ણય પર આધાર રાખે છે. મોટા ભાગના કષ્ટકારક પ્રદાતાઓ સમયમર્યાદાઓને અનુસરવામાં રહેવાના માટે અને સમયમર્યાદાઓ પર ધ્યાન રાખવાના માટે તમને પરિસ્થિતિનો વિશ્લેષણ કરવો ચાહિએ. સામાન્યતઃ, એપીલ કરવાનો સમયમર્યાદ અપેક્ષાકૃત છે અને તમારા પ્રદાતાના નિર્ણયના પ્રકારે આધારભૂત છે.

તમારા ચૂકાદ અથવા મિસ-વેચના ખિલાફ એપીલ કરવામાં તમારી સહાય મળી શકે છે?

હા, તમારા ચૂકાદ અથવા મિસ-વેચના ખિલાફ એપીલ કરવામાં તમારી સહાય મળી શકે છે. જો તમારે લાગે છે કે તમારા પ્રદાતાને તમારી એપીલને સાંભળવાની જરૂર છે, તો તમારા વકીલનો સહારો લઇનાર તમારે આપતાં તમારા પ્રદાતાનો સંપર્ક કરવાનો મતવારાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વકીલ તમારા પ્રદાતા સાથે દલીલમાં થવામાં અને તમારી હકમાં રક્ષા કરવામાં તમારી સહાય કરી શકે છે.

તમારા પ્રદાતાને પરિસ્થિતિ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પ્રકાર શું છે?

તમારા પ્રદાતાને પરિસ્થિતિ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પ્રકાર નેમક છે:

  • શાંતિથી રાહ જોવા: પ્રથમ ચરણમાં, તમારે શાંતિથી રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જો તમારે લાગે છે કે તમારા પ્રદાતા પરિસ્થિતિને સમજવાનો, તો તમારે વિચારવું જોઈએ કે તમે કેવી રીતે વાર્તાપત્ર માટે સંમર્થન મેળવી શકો છો.
  • દસ્તાવેજો તમારે સાથે: તમારા પ્રદાતાને જાહેરાત, ઇમેલ, અથવા રજુઆત સાથે આપેલ દસ્તાવેજો તમારા પરિસ્થિતિને સમજાવવાનો સર્વોત્તમ તરીકો હોવાનો અભ્યાસ કરો.
  • સાંજોગ કરો: તમારા પ્રદાતાનો સંપર્ક કરવાનો એક અન્ય તરીકો તેમ છે કે તમે સાંજોગ કરો. સંવાદનો માધ્યમ છે જેના માધ્યમથી તમારી પરિસ્થિતિને પ્રદાતાને સાંભળાઈ શકાય.
  • સહાય મેળવો: જો તમે એકલપણે પરિસ્થિતિ સામર્થ્યમાં જોઈએ, તો તમારે એકલપણે સાહસવાન થવાનો પ્રયાસ કરવો. પરંતુ, જો તમારી સમર્થનાંતરમાં કોઈ છે, તો તમારે સહાય મેળવવાનો પ્રયાસ કરો.

તમારા પ્રદાતાથી પ્રતિસાદ મેળવવાનો પ્રકાર શું છે?

તમારા પ્રદાતાથી પ્રતિસાદ મેળવવાનો એક રસ્તો તે છે કે તમારે તમારા પ્રદાતાનો સંપર્ક કરવો. જો તમારા પ્રદાતા પરિસ્થિતિને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં સફળ ન થાય અથવા જો તમારા સંમર્થનાંતરમાં કોઈ છે, તો તમારા વકીલનો સહારો લઈનાર તમારે તમારા પ્રદાતાને પ્રતિસાદ કરવાનો મતવારાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વકીલ તમારા પ્રદાતા સાથે ચર્ચા કરશે અને તમારા હકમાં રક્ષા કરશે.

તમારી ચૂકાદ માટે સટેલમેન્ટ તયાર કરવાનો પ્રકાર શું છે?

તમારી ચૂકાદ માટે સટેલમેન્ટ તયાર કરવાનો પ્રકાર નેમક છે:

  • સાચાઈનો ઉલ્લેખ કરો: તમારી ચૂકાદના વિવાદને સારવારની દૃષ્ટિકોણથી સાચાઈનો ઉલ્લેખ કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
  • દસ્તાવેજો સાથે પ્રમાણીકરણ: તમારે સાચાઈને સાબિત કરવા માટે, તમારે દસ્તાવેજોનો અને પ્રમાણીકરણ સાથે સાથે તમારી ચૂકાદ સટેલમેન્ટ માટે પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવો ચાહિએ.
  • સટેલમેન્ટનો રચનાત્મક ભાગ જોડવો: તમારા સટેલમેન્ટમાં સાચાઈનો ઉલ્લેખ કરવાનો બહુ રચનાત્મક ભાગ જોડવો. તમારી વિવાદની વિગતોનો, તમારા ચૂકાદના નિર્ણયનો, અને તમારા વિચારના પરિસ્થિતિનો સારવારનો વર્ણન કરવાનો પ્રયાસ કરો.
  • સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં લખો: તમારી ચૂકાદને સુલભતાથી સમજાવવા માટે, તમારે સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં લખવું ચાહિએ.

ચૂકાદના નિર્ણય પર કોર્ટનો સમર્થન મેળવવાનો પ્રકાર શું છે?

ચૂકાદના નિર્ણય પર કોર્ટનો સમર્થન મેળવવા માટે, તમારે તમારા પ્રદાતાને બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. જો તમારા પ્રદાતા તમારી ચૂકાદને સમજવાનો અથવા નિર્ણયને સ્વીકારવાનો માન્યતા નહિ, તો તમે ચૂકાદના નિર્ણય પર કોર્ટનો સમર્થન માટે અપીલ કરવાનો અધિકાર છે. તમારી અપીલને સમર્થન મળતાં, કોર્ટ તમારા ચૂકાદના નિર્ણયને બદલવો અથવા તમારી સાથે મોજાબાનાં ને આપતાં તમારી ચૂકાદને સમજવામાં સહાય કરવાનો પ્રકારની કાર્યવાહી કરે છે.