Menu Close

Gwerthodd Mis Arbenigwr Hawliadau Ynni – Ffoniwch 01743 298980

Arbenigwr Ymgyrch Egni Busnes a Hynodwyd

Ydych chi’n un o’r 70% o fusnesau Prydain sydd o bosibl yn ddyledus am filoedd o bunnau gan fasnachwyr ynni sydd wedi gwerthu contractau ynni busnes mewn modd anghywir? Ddim yn siŵr? Yna cliciwch yma i wirio eich cymhwysedd i hawlio ôl-daliadau am ynni a werthwyd mewn modd anghywir.

Croeso i dudalen Gofyn Cyffredinol Am Ynni Busnes Hynodwyd gan Reclaim Energy Ltd. Mae’r dudalen hon wedi’i chynllunio i roi atebion clir ac eglur i gwestiynau cyffredin am werthu ynni mewn modd anghywir a’r broses o wneud hawliad.

Mae werthu ynni mewn modd anghywir yn broblem sylweddol a all arwain at fusnesau yn talu prisiau uwch am egni. Mae’n digwydd pan fo cyflenwyr ynni neu fasnachwyr yn rhoi gwybodaeth gamarweiniol neu ddefnyddio tactegau gwerthu annheg i werthu contractau ynni.

Sylwer, er ein bod yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth gywir ac yn ddiweddar, na ddylech gymryd cynnwys y dudalen hon fel cyngor cyfreithiol. Cysylltwch â phroffesiynol bob amser os ydych chi’n credu eich bod wedi bod yn ddioddefwr o werthu ynni mewn modd anghywir, neu ffoniwch ni ar 01743 298980 neu anfonwch neges destun drwy’r botwm WhatsApp isod.

Pa un a ydych chi’n ansicr os ydych chi wedi cael eich gwerthu contract ynni busnes mewn modd anghywir, eisiau gwybod am arwyddion contract ynni wedi ei werthu mewn modd anghywir, neu’n chwilfrydig am y broses o wneud hawliad, rydym yma i helpu.

Beth yw gwerthu tanwydd?

Mae gwerthu tanwydd yn digwydd pan fo cyflenwyr nwy neu fasnachwyr yn defnyddio dulliau twyllodrus i werthu contractau ynni, gan gynnwys rhoi gwybodaeth ddibwys neu gamfanteisio ar dueddau annigonol.

Sut wyf i’n gwybod os rwyf wedi cael fy nghontract ynni ei werthu?

Gall arwyddion o gwerthu tanwydd gynnwys biliau uchel annisgwyl, ffioedd na chafwyd gwybod amdanynt, gwybodaeth gamarweiniol, neu tactegau pwysau yn ystod y broses werthu. Os oes gennych amheuon am eich contract, mae’n ddefnyddiol adolygu’r telerau a chael cyngor proffesiynol.

Beth yw’r arwyddion o gwerthu tanwydd?

Gall arwyddion gynnwys anghytuno rhwng yr arbedion a addawyd a’r rhai gwirioneddol, telerau ac amodau aneglur, neu fethu darparu gwybodaeth bwysig. Os ydych yn amau gwerthu tanwydd, ystyriwch ymgynghori â’r arbenigwyr i asesu eich sefyllfa.

Sut mae comisiynau cudd mewn contractau ynni yn gweithio?

Mae comisiynau cudd yn cynnwys ffioedd na chafwyd gwybod amdanynt neu godi pris mewn contractau ynni. Gall broceriaid gael taliadau ychwanegol gan gyflenwyr, gan effeithio ar eich costau cyffredinol. Adolygwch eich contract yn fanwl a gofynnwch am unrhyw ffioedd na chafwyd gwybod amdanynt.

Pam mae broceriaid ynni yn ychwanegu comisiwn?

Mae broceriaid ynni’n ychwanegu comisiwn fel ffordd o ennill ffi am drefnu contractau ynni. Er ei fod yn ddilys, mae tryloywder yn hanfodol. Dylai broceriaid ddangos eu strwythur comisiwn yn glir i gleientiaid, a bydd gan gleientiaid yr hawl i wybod faint y maent yn cael eu bilio.

A yw’r rhan fwyaf o achosion o werthu tanwydd yn fwriadol neu’n ddamweiniol?

Er y gallai rhai achosion fod yn anfwriadol oherwydd camddealltwriaethau neu gamgymeriadau, mae rhai eraill yn fwriadol ac yn cynnwys ymarferion twyllodrus. Mae’n hanfodol ymchwilio i fanylion penodol eich sefyllfa i benderfynu a oedd gwerthu tanwydd yn fwriadol neu’n ddamweiniol.

Sut gall defnyddwyr amddiffyn eu hunain rhag dod yn ddioddefwyr i werthu tanwydd?

Gall defnyddwyr amddiffyn eu hunain drwy ymchwilio’n fanwl i gontractau ynni, deall telerau ac amodau, a gofyn i broceriaid am wybodaeth gyflawn a thryloyw. Gall cymryd cyngor cyfreithiol cyn llofnodi unrhyw gontract hefyd gynnig haen ychwanegol o amddiffyniad.

Beth yw rhai tactegau cyffredin a ddefnyddir gan ddarparwyr ynni i ymgysylltu mewn gwerthu tanwydd?

Gall tacticiau cyffredin gynnwys rhoi addewidion ffug o arbedion, defnyddio tactegau gwerthu pwysau uchel, cuddio ffioedd yn y contract, a chamarwain telerau. Dylai busnesau fod yn wyliadwrus o’r tacticiau hyn a adolygu contract unrhyw yn fanwl cyn llofnodi.

Pa gamau ganiataol sydd gan ddefnyddwyr os teimlant eu bod wedi’u hanwybyddu i werthu tanwydd?

Gall defnyddwyr gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cyflenwr neu’r brocer sy’n gyfrifol am werthu tanwydd. Gall hyn gynnwys cyflwyno cwyn, ceisio amdseddi, neu geisio hawlio taliadau cyfreithiol. Mae ymgynghori â phroffesiynwyr cyfreithiol profiadol mewn achosion o werthu tanwydd yn argyfwng.

Sut gallaf wneud hawliad am gontract ynni a werthwyd i mi’n anghywir?

Er mwyn gwneud hawliad, casglwch dystiolaeth o werthu tanwydd, megis contractau, biliau, a chofnodion cyfathrebu. Ymgynghorwch â’r arbenigwr hawliau ynni o brofiad a all eich arwain drwy’r broses. Byddant yn asesu dilysrwydd eich hawliad ac yn cynghori ar y camau nesaf.

Beth yw’r broses ar gyfer gwneud hawliad yn ymwneud â gwerthu tanwydd i fusnes?

Mae’r broses yn cynnwys casglu tystiolaeth, asesu dilysrwydd eich hawliad, a chyflogi gweithiwr proffesiynol cyfreithiol. Byddant yn trafod gyda’r cyflenwr neu’r brocer ar eich rhan ac, os bydd angen, byddant yn dwyn y hawliad i gamau cyfreithiol. Mae’r amseriad yn amrywio yn ôl cymhlethdod y achos.

Pa mor hir y mae’n ei gymryd i ddatrys hawliad am werthu tanwydd i fusnes?

Mae’r amseriad yn amrywio yn ôl cymhlethdod y achos, trafodaethau gyda’r cyflenwr neu’r brocer, ac a oes angen ymgyrchu cyfreithiol. Gall rhai achosion setlo o fewn wythnosau, tra gall eraill gymryd sawl mis. Gall gweithiwr proffesiynol gyfreithiol roi amseriad mwy pendant yn seiliedig ar eich sefyllfa benodol.

Pa gyfradd ods caf i gymeradwyaeth os gwelwyd i mi fod fy nghontract ynni wedi’i werthu’n anghywir?

Mae swm y datganiad yn dibynnu ar ffactorau fel gradd y niwed ariannol, hyd contract ynni wedi’i werthu’n anghywir, a unrhyw golledion cysylltiedig. Bydd gweithiwr proffesiynol cyfreithiol yn asesu eich achos ac yn rhoi cyngor ar y swm posibl o ganlyniadau.

Hyd at ba mor bell y gallaf hawlio?

Gall yr amser i wneud hawliad amrywio, ac mae’n dibynnu ar ffactorau megis natur y gwerthu tanwydd a rheoliadau berthnasol. Ymgynghorwch â gweithiwr proffesiynol cyfreithiol i benderfynu ar yr amseriad penodol y gallwch wneud hawliad yn ei gylch.

Faint fyddaf yn ei gael yn ôl?

Mae’r swm a gewch fel iawndal yn dibynnu ar ffactorau fel gradd y niwed ariannol, hyd y contract ynni wedi’i werthu’n anghywir, a methiannau eraill perthnasol. Bydd gweithiwr proffesiynol cyfreithiol yn asesu eich achos ac yn rhoi cyngor ar yr iawndal tebygol y gallwch ei ddisgwyl.

Beth yw canlyniadau gwerthu tanwydd?

Gall y canlyniadau gynnwys colledion ariannol, cynnydd yn costau ynni, a difrod i enw busnes. Gall gwerthu tanwydd arwain at gamau cyfreithiol yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol, a gall arwain at hawliadau i gael iawndal i adfer colledion ariannol.

Beth yw hawliau defnyddiwr mewn achos o werthu tanwydd?

Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i geisio iawndal am golledion ariannol o ganlyniad i werthu tanwydd. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno cwynion, mynd ati i weithredu cyfreithiol, a chyflogi gweithwyr proffesiynol cyfreithiol i gynrychioli eu buddiannau drwy’r broses hawlio.

Beth yw rol yr Ombwdsmon Ynni mewn achosion o werthu tanwydd?

Mae’r Ombwdsmon Ynni yn gweithredu fel cyfryngwr annibynnol rhwng defnyddwyr a chyflenwyr ynni. Mewn achosion o werthu tanwydd, gall defnyddwyr godi eu cwynion i Ombwdsmon Ynni ar gyfer adolygiad a datrysiad amharch ac anghytundebau.

Sut gallaf atal werthu tanwydd yn y dyfodol?

Er mwyn atal gwerthu tanwydd, adolygwch gontractau’n fanwl, gofynnwch am wybodaeth dryloyw, a ymgynghorwch â gweithwyr proffesiynol cyfreithiol os oes angen. Mae’n bwysig sicrhau bod telerau ac amodau’n glir ac nad oes unrhyw bethau’n cuddio.

Sut mae newid i’r ddeddfau yn effeithio ar hawliau defnyddwyr mewn achosion o werthu tanwydd?

Gall newidiadau i’r ddeddfau effeithio ar hawliau defnyddwyr mewn achosion o werthu tanwydd trwy ddiwygio telerau a chyfleoedd cyfreithiol. Mae’n bwysig bod defnyddwyr yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a’u hawliau, gan gynnwys yr hawl i wneud hawliadau os oes unrhyw anghytundebau.

Business Energy Efficiency Audits – Call 01743 298980

Reclaim Energy offer free business energy efficiency audits for companies and organisations in Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Bangor, Wrecsam, Merthyr Tudful, Aberdâr, Rhyl, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Barri, Caerfyrddin, Llanelli, Port Talbot, Pontypridd, Cwmbrân

Contact Us
First
Last
Where did you find us?

Click here for Business Energy R&D Tax Relief
Click here for Business Energy Contract Audits